Posts Tagged ‘regenboog stembusakkoord’

COC Leiden blij dat ChristenUnie Regenboog Stembusakkoord ondertekent

zaterdag, maart 17th, 2018

ChristenUnie Leiden heeft het Regenboog Stembusakkoord van COC Leiden alsnog getekend. Daarmee onderschrijft de Leidse ChristenUnie het belang van een inclusief gemeentelijk beleid voor LHBTI’s.

De ondertekening door CU-raadslid Mart Keuning – rechts op de foto – gebeurt pas op vrijdag 16 maart omdat de ChristenUnie helaas niet aanwezig kon zijn bij het LHBTI-debat dat COC Leiden afgelopen zaterdag organiseerde. Tijdens het debat tekenden de overige acht partijen al wel.

“Met de ondertekening door de ChristenUnie wordt het akkoord door alle Leidse partijen ondersteund. Dat is een flinke opsteker voor een beter, betrouwbaar en bewuster LHBTI-beleid in Leiden”, aldus Ivo van Spronsen, bestuurslid politiek van COC Leiden – links op de foto.

Middelen en doel

De ChristenUnie geeft aan zich in de uitgangspunten te kunnen vinden, maar vindt ook dat over de middelen om die uitgangspunten na te streven van mening mag worden verschild. De partij vindt bijvoorbeeld het regenboogzebrapad geen geschikt middel om emancipatie te bevorderen.

Keuning: “Het mag van mij, maar ik denk dat het ook averechts kan werken voor LHBTI die graag open willen zijn over hun geaardheid of geslacht maar zich niet per se identificeren met de symbolen van het COC. Dan kan het mensen juist tegenhouden om open te zijn. We zijn het eens over de uitgangspunten, van bijvoorbeeld een veilige omgeving voor LHBTI, en de zorg voor kwetsbare groepen. Over de aanpak verschillen we van inzicht.”

LHBTI-paragraaf

Met de toevoeging van het woord ‘bijvoorbeeld’ voor regenboogzebrapaden kan het eerste Leidse regenboogstembusakkoord sinds vandaag rekenen op een raadsbrede steun. Samen met het nieuws vorige week dat het kabinet besloot de rijksbijdrage voor de Regenbooggelden voor te zetten de komende vier jaar, lijkt niets een goede LHBTI-paragraaf in het collegeakkoord nog in de weg te staan.

[Bron: COC Leiden – Foto’s: COC Leiden-Gerry van Bakel]

Zie ook: Regenboog Stembusakkoord getekend in Leiden

 

 

 

 

 

Eerste Twentse Regenboog Stembusakkoord in Enschede

donderdag, maart 15th, 2018

Op 14 maart hebben 10 Enschedese politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen luid en duidelijk ‘ja’ gezegd tegen een ambitieus gemeentelijk beleid voor de acceptatie van LHBTI’s. Hiervoor hebben ze voor het eerst in Twente een Regenboog Stembusakkoord getekend, waarmee ze vóór de verkiezingen hebben aangegeven ná de verkiezingen er alles aan te doen om een aantal concrete maatregelen te realiseren.

Het gaat hierbij onder andere om concrete afspraken met het hele onderwijs voor meer LHBTI-acceptatie op school, een campagne om slachtoffers van anti-LHBTI-geweld te overtuigen hier melding of aangifte van te doen en een duidelijk ‘nee’ tegen het dreigende gebruik van de Regenboog-gelden van het Rijk om het tekort op de gemeentelijke begroting terug te dringen.

Breed draagvlak

Het debat en het Regenboog Stembusakkoord zijn een initiatief van COC Twente-Achterhoek. Het COC is opgetogen over het brede draagvlak voor het akkoord. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in verkiezingstijd was consensus het doel van dit debat. Dat is grotendeels gelukt: Burgerbelangen Enschede, CDA, D66, EnschedeAnders, GroenLinks, Liberaal053, OPA, PvdA, SP en VVD hebben het akkoord ondertekend.

Het brede draagvlak geeft vertrouwen in de uitvoering van deze afspraken na de verkiezingen. Het COC gaat in gesprek met de nieuwe raad en straks met het nieuwe College van B&W over de uitvoering. De volledig tekst van het akkoord is HIER op de site van COC Twente/Achterhoek te vinden.

In de zaal was er veel sympathie voor Janny Joosten die namens de ChristenUnie de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet binnen haar eigen partij en binnen haar (orthodox-christelijke) achterban voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Het akkoord kwam voor haar partij nog net te vroeg. DPE heeft helaas ook besloten niet mee te tekenen. DENK wilde niet aan het debat deelnemen, de PVV koos ervoor om alleen aan de debatserie in Balengebouw mee te doen en dit debat te laten schieten. De PVV overweegt nog het akkoord te tekenen.

Over het debat

In het debat werd na een prikkelende column van Nicolas Mansfield (artistiek directeur van de Nederlandse Reisopera) ingegaan op de thema’s acceptatie van LHBTI’s in het onderwijs en in religieuze en migrantengemeenschappen.

De aanwezige partijen en de meer dan 100 deelnemers in de zaal benadrukten de belangrijke rol van het onderwijs. Debatleider John Overmeer vroeg terecht door op welke concrete maatregelen er dan genomen moeten worden. Training van docenten voor het leren omgaan met vragen van LHBTI-leerlingen en met weerstand tegen dit onderwerp zijn hier voorbeelden van, terwijl onderstreept werd dat elke school anders is en dat de aanpak dus ook per school moet verschillen. Om diezelfde reden heeft het COC ervoor gepleit om in gesprek te gaan met scholen om zo concrete (ambitieuze) afspraken te kunnen maken, die passen bij de school. Dit is onderdeel geworden van het Regenboog Stembusakkoord.

Verder zegden partijen toe dat de gemeente – in samenwerking met het COC en de werkgroep LHBTI & Religie – de dialoog aangaat met migrantengemeenschappen, de Syrisch-Orthodoxe en de moslimgemeenschap over dit onderwerp om zo stap voor stap de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen. Ook al botste de DPE met de andere partijen over dit onderwerp,  de overgrote meerderheid realiseert zich, dat een stap-voor-stap aanpak nodig is en dat acceptatie niet van het ene op het andere moment kan worden afgedwongen. De gemeente gaat concrete projecten in deze richting ook in financiële zin ondersteunen.

Al snel was er consensus over de beschikbare middelen voor het LHBTI-beleid. Al jaren heeft het ministerie van OC&W het programma ‘Regenbooggemeenten’, waarmee gemeenten financieel ondersteunt worden op dit onderwerp. Wegens succes wordt dit programma verlengd en kan Enschede ook op extra middelen rekenen. Melenhorst (COC Twente-Achterhoek): “Eind 2017 heeft de Raad voor het eerst zelf middelen vrijgemaakt voor dit onderwerp. We zijn opgetogen dat de politiek nu gezegd heeft, dat de extra subsidie van OC&W ten goede komt aan de gemeenschap, in plaats van dat de gemeente nu de eigen bijdrage weer intrekt en dus eigenlijk gebruikt om het tekort te reduceren.” De middelen zijn hard nodig, want, zo bleek uit het debat, de problematiek is weerbarstig en het oplossen ervan is tijdrovend. Dit vraagt om een volwassen aanpak.

[Bron/Foto: COC Twente/Achterhoek]

 

 

 

 

Regenboog Stembusakkoord getekend in Leiden

zondag, maart 11th, 2018

Acht Leidse partijen hebben op 10 maart een Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Dit moet zorgen voor een goed LHBTI-beleid in Leiden de komende raadsperiode tot 2022.

Het Regenboog Stembusakkoord is een initiatief van COC Leiden. In het akkoord wordt onder meer door de partijen beloofd de veiligheid te bevorderen, specifieke aandacht te geven aan jongeren en onderwijs, ouderen en zorg en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen.

Leiden Regenboog Stembusakkoord 2018 werd ondertekend door: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, SP en VVD. De ChristenUnie heeft het akkoord niet willen tekenen.

[Bron/Foto: COC Leiden]